Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος

Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος

Ως εκούσιος τεχνικός έλεγχος χαρακτηρίζεται ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη του οχήματος, σε ένα ή σε περισσότερα από τα συστήματα του οχήματος, σε εφαρμογή των σημείων ελέγχου και των κριτηρίων καταλληλότητας που καθορίζονται από τον Πίνακα του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 44800/123/85, με βάση την οποία διενεργείται και ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος. Ο Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικό Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο και δεν τον υποκαθιστά. Μετά την διενέργεια του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου χορηγείται στον ιδιοκτήτη του οχήματος ειδικό Πιστοποιητικό Ελέγχου που ονομάζεται Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ).

Υπό την έννοια αυτή ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος δύναται να προσκομίσει το αυτοκίνητό του σε ένα ΚΤΕΟ και να ζητήσει να ελεγχθούν, (υπό μορφή πραγματογνωμοσύνης), όλα ή κάποια συγκεκριμένα από τα συστήματα του οχήματος και να του χορηγηθεί σχετικό Πρακτικό. (ΠΕΤΕ)

Τα ΚΤΕΟ μπορούν να διενεργήσουν Εκούσιο Τεχνικό Έλεγχο σε όλες τις κατηγορίες των οχημάτων που έχουν δικαίωμα διενέργειας και περιοδικού ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα είναι εφοδιασμένο με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εφ' όσον βεβαίως είχε τέτοια υποχρέωση. Επιπρόσθετα τα ΚΤΕΟ μπορούν να διενεργήσουν Εκούσιο Τεχνικό Έλεγχο και σε οχήματα των προαναφερθεισών κατηγοριών που είναι ταξινομημένα σε άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία βεβαίως δεν ισχύει η προϋπόθεση της ύπαρξης του ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

▸ Τι είναι ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος

Είναι ο έλεγχος που διενεργείται σε ένα ή περισσότερα από τα συστήματα του οχήματος μετά από επιθυμία του ιδιοκτήτη του και χωρίς να υπάρχει υποχρέωση. Ο «εκούσιος τεχνικός έλεγχος» γίνεται μόνο σε αυτοκίνητα που δεν είναι εκπρόθεσμα για τον «περιοδικό τεχνικό έλεγχο».

Μπορεί δηλαδή να διενεργηθεί σε αυτοκίνητα που έχουν Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ, δεν έχουν ακόμα υποχρέωση να περάσουν έλεγχο ΚΤΕΟ (καινούργια).

▸ Που χρησιμεύει ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος

Ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος χρησιμοποιείται για να πιστοποιήσει την κατάσταση ενός αυτοκινήτου ή ενός συστήματος αυτού. Μπορεί να φανεί χρήσιμος σε περιπτώσεις:  
αγοραπωλησίας αυτοκινήτου, πριν από κάποιο μεγάλο ταξίδι, αν παρατηρείται κάτι «περίεργο» και χρειάζεται έλεγχο, μετά από ατύχημα, μετά από επισκευή, κλπ.  

Σε αυτές αλλά και παρόμοιες περιπτώσεις ο έλεγχος βοηθά τον αιτούντα να αποφασίσει αν πρέπει να αγοράσει ή να πουλήσει κάποιο όχημα, να το επισκευάσει, να υποδείξει το σύστημα που χρειάζεται επισκευή, κλπ.

▸ Αντικείμενο εκούσιου τεχνικού ελέγχου

Ο Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος καλύπτει ένα ή σε περισσότερα από τα συστήματα του οχήματος, σύμφωνα με την επιθυμία του ιδιοκτήτη του οχήματος και διενεργείται με βάση τα σημεία ελέγχου και τα κριτήρια καταλληλότητας που καθορίζονται από τον Πίνακα του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 44800/123/85, με βάση την οποία διενεργείται και ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος.

▸ Διαδικασία διενέργειας εκούσιου τεχνικού ελέγχου

Πριν από την έναρξη του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου ο κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπός του θα πρέπει να υποβάλλει στη Γραμματεία του ΚΤΕΟ αίτηση στην οποία θα αναφέρει ότι επιθυμεί τη διενέργεια εκούσιου τεχνικού ελέγχου στο όχημά του σε ένα ή περισσότερα συστήματά του ή στο σύνολο των συστημάτων του. 
Στη συνέχεια επιδεικνύει στον υπάλληλο του ΚΤΕΟ την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, εφόσον το όχημα είχε τη σχετική υποχρέωση. Ακολούθως καταβάλλει το προβλεπόμενο από το νόμο ποσό και λαμβάνει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και αναμένει τον έλεγχο του οχήματός του και την παραλαβή του ΠΕΤΕ

▸ Αποτελέσματα εκούσιου τεχνικού ελέγχου

Μετά τη διενέργεια του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου εξάγονται τα αποτελέσματα του ελέγχου που μπορεί να είναι: 

▸ Όχημα χωρίς ελλείψεις. 
▸ Όχημα με δευτερεύουσες ελλείψεις. 
▸ Όχημα σοβαρές ελλείψεις. 
▸ Όχημα με επικίνδυνες ελλείψεις. 

Ανάλογα με το είδος των ελλείψεων που διαπιστώνονται από τον Εκούσιο Τεχνικό Έλεγχο, το ΙΚΤΕΟ προβαίνει στις ακόλουθες, κατά περίπτωση, ενέργειες: 

▸ Σε περίπτωση μη διαπίστωσης ελλείψεων ή διαπίστωσης δευτερευουσών ή σοβαρών ελλείψεων δεν απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου, αλλά μόνο η υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος από το ΙΚΤΕΟ. Παράλληλα, όπου αυτό προβλέπεται από την υπουργική απόφαση 44800/123/85, ενημερώνονται και οι αρμόδιες Υπηρεσίες 

▸ Σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων το όχημα ακινητοποιείται, δηλ. του αφαιρείται επί τόπου άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών , 44800/123/85 (Β'781) και 71703/8028/03 (Β'1824), όπως ισχύουν, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν. Επιπρόσθετα ακυρώνεται το ισχύον ΔΤΕ του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, με το οποίο τυχόν είναι εφοδιασμένο το όχημα και αποκολλάται από την οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας το ενδεικτικό σήμα. Κατά τον επανέλεγχο το όχημα ελέγχεται στα σημεία των επικίνδυνων ελλείψεων που αναγράφονται στο Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) του αρχικού εκούσιου τεχνικού ελέγχου. Αν έχει ακυρωθεί ΔΤΕ και εφόσον στον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι οι επικίνδυνες ελλείψεις αποκαταστάθηκαν, εκδίδεται ΔΤΕ αντί ΠΕΤΕ, στο οποίο σημειώνεται ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου η ημερομηνία που αναγραφόταν στο ακυρωμένο ΔΤΕ και επικολλάται στο όχημα ενδεικτικό σήμα.

▸ Έκδοση πρακτικού εκούσιου τεχνικού ελέγχου (ΠΕΤΕ)

Μετά την ολοκλήρωση του εκούσιου ελέγχου εκδίδεται ΠΕΤΕ, στο οποίο: 

▸ Συμπληρώνονται τα στοιχεία του οχήματος και του ιδιοκτήτη του και η ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. 
▸ Ως αποτέλεσμα ελέγχου αναγράφεται κατά περίπτωση η φράση «χωρίς ελλείψεις», «Δευτερεύουσες ελλείψεις», «Σοβαρές ελλείψεις» , ή «Επικίνδυνες ελλείψεις». 
▸ Ως είδος ελέγχου αναγράφεται «Εκούσιος τεχνικός έλεγχος». 
▸ Αναγράφονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν. 
▸ Δεν συμπληρώνεται ημερομηνία επόμενου ελέγχου. 
▸ Στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η φράση «Εκούσιος Τεχνικός έλεγχος. Το παρόν δεν επέχει Θέση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου». 

Το ΠΕΤΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΤΕΟ. Υπογράφεται επίσης και από το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για έλεγχο. Αντίγραφο του φυλάσσεται στο ΚΤΕΟ από το οποίο εκδόθηκε. Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος ενδεικτικό σήμα τεχνικού ελέγχου και δεν σφραγίζεται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.