Απαραίτητα δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει το όχημα σας, χρειάζεται να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Παρακάτω αναγράφονται όλα τα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία οχημάτων.

▸ Ι.Χ.Ε. & Ι.Χ.Φ.

▸ Άδεια κυκλοφορίας. 
▸ Ταυτότητα - Διαβατήριο - Δίπλωμα οδήγησης. 
▸ Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν).

▸ Εκπαιδευτικά οχήματα

▸ Άδεια κυκλοφορίας. 
▸ Ταυτότητα - Διαβατήριο - Δίπλωμα οδήγησης. 
▸ Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν). 
▸ Την άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών).

▸ Ε.Δ.Χ.

▸ Άδεια κυκλοφορίας.
▸ Ταυτότητα - Διαβατήριο - Δίπλωμα οδήγησης.
▸ Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν).
▸ Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων) ότι χορηγήθηκε ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα.

▸ Βαρέα οχήματα > 3,5Τ

▸ Άδεια κυκλοφορίας.
▸ Ταυτότητα - Διαβατήριο - Δίπλωμα οδήγησης.
▸ Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν).
▸ Βεβαίωση ταχογράφου σε ισχύ.
▸ Βεβαίωση περιορισμού ταχύτητας.

▸ Μοτοσικλέτες

▸ Άδεια κυκλοφορίας.
▸ Ταυτότητα - Διαβατήριο - Δίπλωμα οδήγησης.
▸ Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν).

▸ Ανάριθμα οχήματα

▸ Ταυτότητα - Διαβατήριο - Δίπλωμα οδήγησης.
▸ Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό).
▸ Έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής - Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα.
▸ Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ).